• Koeien in de wei
 • Zevenhovenseweg
 • Aardammerbrug
 • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
 • Luchtfoto Ter Aar
Bijeenkomsten juli 2019:
 1. 1 juli 2019: bestuursvergadering.
  3 juli 2019: Klankbordgroep GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan), Nieuwveen: Greetje (werkgroep V&M). verslag: https://www.dorpsraadhetvosje.nl/site/documenten-vm
 2. 6 juli 2019: Aftrap Postcoderoosproject bij fa. Kuijf NK; Jan en Krijn.
 3. 10 juli 2019: Gesprek NK/WMO, N’veen? MV: Lia en Thea die het nogal vrijblijvend vonden. Verslag: https://www.nieuwkoop.nl/home/inkoop-sociaal-domein_45707/ 

Bijeenkomsten juni 2019:
 1. Bestuursvergadering 3 juni 2019;
 2. 3 juni 2019 gesprek wethouder Antoinette Ingwersen en de heer Lex Niekel, 3 juni 2019, met Lia en Greetje:Morgen zal B&W op de hoogte gesteld worden na een voorbereidingsbesluit van mrt 2018 een ongewijzigd voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Kerkweg 28, 28B en 28C, inzake Intratuin/Vomar voor te leggen op de raadsvergadering (MR) van 27 juni 2019 en BR van 4 juli 2019.Er is in februari jl. door de raad gekozen voor scenario O. Er zal dus geen woningbouw plaatsvinden en geen wijziging bestemming detailhandel. Er zal wel ingezet gaan worden op de invulling van het centrum van Ter Aar (niet gekoppeld aan de omgevingsvisie). Er is inmiddels een “centrummanager” (v). Vomar blijft de mogelijkheid houden, naast hun eigen winkel van ca. 2.300 m2, voor nog 2.000 m2 winkelruimte. De planning van hun winkelopening is volgens de nieuwsbrief van Vomar dit najaar. Begin juli 2019 zal er een inloopbijeenkomst gepland worden voor de inrichting van de Kerkweg voor aanwonenden en De Dorpsraad, waarbij we wellicht al eerder een info krijgen. Deze inrichting zal gebaseerd zijn op de al eerder gepresenteerde plannen, enigszins gewijzigd. In deze plannen werd nog uitgegaan van een tijdelijke vestiging Vomar.Dit najaar zal gestart worden met het opstellen van de detailhandelsnota.
 3. 4 juni 2019 Klankbordgroep N231, Greetje en Derk Jan; Alle ins- en outs zijn doorgenomen en de brief/folder omwonenden is in de maak.
 4. 5 juni 2019 Kaboutermiddag, Argonnepark, Greetje en Rosalinde:
  Woensdag 5 juni jl. is er door verschillende initiatiefnemers in
  samenwerking met de gemeente Nieuwkoop een kaboutermiddag in het Argonnepark georganiseerd voor de jonge inwoners van Ter Aar. In het thema van de middag werd een verhaal verteld en waren er kabouterbomen te bezichtigen. De kinderen hadden kabouterpaaltjes en huisjes geknutseld die voor deze dag in in het park zijn geplaatst. Een ludieke prijsvraag en een heus kaboutergebakje maakte de feestelijke middag compleet.
 5. 12 en 26 juni 2019 Dorpentocht Gemeente Nieuwkoop/Volq Weekmarkt Ter Aar, Greetje,, Marja; Er kon een vragenlijst ingevuld worden. De digitale vragenlijst is inmiddels gesloten.
 6. 12 juni 2019 Inloop “Afval Scheiden Loont”, Gemeente Nieuwkoop, De Vlinder, Greetje constateerde niet méér nieuws dan in de folder die iedereen ontvangen heeft. Alleen dat de containers niet nieuw zullen zijn en dat zgn. sorteermachines niet alles kunnen sorteren
 7. 13 juni 2019 Extra Ledenvergadering Rondom de Plassen, Greetje:
  Na voorstelling van de nieuwe bestuursleden wordt het nieuwe bestuur aangesteld:
  Johan ten Voorde als voorzitter; extra taken: werkgroep PR en ROWW;
  Terissa Sanders als penningmeester;
  Michel Pieterse als secretaris, extra werkgroep VV;
  René Spaans als vice-voorzitter, extra interne communicatie, website en FB;
  Ruud Jansen als oud voorzitter als algemeen lid en werkgroep MW en NRW.
  De werkgroepen vertellen kort wat zij gedaan hebben, doen en willen gaan doen. Daar zaten interessante items bij! (Doortrekken Landlustpad naar Paradijsweg/Kerstbomen).
  Na de pauze kwamen Volq (Gijsje Jacobs) en gemeente Nieuwkoop (Rebecca en Wilfried de Bruin) aan de beurt over de toekomstvisie. Na een PP-inleiding volgde een korte pubquiz over Nieuwkoop, een filmpje en een interactieve vragenlijst.
 8. 21 juni 2019 Gesprek met Rob Veelenturf (verkeersmedewerker NK), Derk Jan en Greetje (V&M):
  N.a.v. uitn. Inloop 1 juli a.s. Kerkweg/Gevoeligheidsanalyse verkeersmaatregelen Kerkweg/Vomar van Royal HaskoningDHV
  Naar aanleiding van een aantal vragen van ons komt het volgende naar voren:
  Er heeft door de gemeente NK al een 0-meting plaatsgevonden;
  Vomar zal zelf de fietsbrug vanuit de P.v.Schravendijkstraat moeten aanvragen en aanleggen. We gaan de eventuele gevolgen na en de plek waar.
  De stakeholders zijn Vomar/Hoorne Vastgoed; Ook door de verkeerscie./VVV/politie/brandweer is gekeken naar de plannen.
  De extra inrit nét na de P.v.Schravendijkstraat is van de baan;
  Naar de verder invulling van de bomenaanplant wordt nader gekeken op een later tijdstip, Bomen zijn “vertragers”;
  Een 30-km-weg kan 6.000 verkeersbewegingen aan; hier past geen fietsstrook;
  Er gaat na aanleg/opening (begin november?) gemonitord worden door de gemeente (eind 2019/beging 2010);
  De fietsovergang bij de Veldweg heeft de aandacht, wie heeft een oplossing?
  De planning is dat er voor de zomer een coatinglaag wordt aangebracht, de “uitvraag” voor aannemers is weg.
  Er is ook overleg geweest met een aantal bewoners ;
 9. 24 en 26 juni 2019 Inloop N231A Oude Rechthuis, Aarlanderveen en gemeentehuis Nieuwvven, Greetje.
 10. 25 juni 2019: Werkgroepvergadering MV.

  Bijeenkomsten mei 2019:
 11. Bestuursvergadering 6 mei 2019
 12. 7 mei 2019: informerende raadbijeenkomst c.q. thema-avond Recreatie en Toerisme
  Documenten website gemeente Nieuwkoop: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwkoop/5f31c0a9-03ec-46ea-9eec-4b1871fb3c90
  Verslag Jan: op deze website via Werkgroepen > Natuur Recreatie en Milieu > 06-11-2018 Energietransitie 
 13. 11 mei 2019: Braderie met Gebiedscoöperatie Nieuwkoop; Sietske, Jan, Greetje en Laura
 14. 13 en 15 mei: Informatieavond bijzondere woonvormen, zie https://www.woneninnieuwkoop.nl/files/downloads/BuytewechNoord/Bijlage_3_-_Verslag_Informatiebijeenkomsten_Bijzondere_Woonvormen_-_13_en_15_mei_2019_LQ.pdf 
 15. 13 mei 2019: Bezinningsavond Geref.kerk; Lia,Greetje en Jan, zie verslag op deze website via Werkgroepen > Maatschappelijke voorzieningen, jeugd en senioren; https://www.dorpsraadhetvosje.nl/site/documenten/category/2-maatschappelijke-voorzieningen-jeugd-en-senioren
 16.  15 mei 2019: ALV Het Vosje; zie conceptverslag, op deze website via Documenten > ALV 2019; https://www.dorpsraadhetvosje.nl/site/documenten/category/10-alv-2019
 17. 21 mei 2019: !Triggr, Plastic Dieet Week/Peter Smit, 19.20 uur, Middelweg, Greetje
  Wereldverbeteraar, inspirerend spreker over plastic soep, Peter Smith vertelt de ca. 12 aanwezingen over hoe tegen het zwerfafval aangekeken kan worden: “Dagelijks iets doen waarvan je denkt dat het geen verschil maakt, maar je doet het toch, is de grootste onondekte kracht op Aarde.” > Als iedereen elke dag een stukje zwerfafval opruimt, is het probleem van zwerfafval grotendeels opgelost.

  Klean staat voor Klagen Loont Echt Absoluut Niet. Peter Smith werkt aan “Plastic Madonna” (een twaalf meter groot 3D-geprint beeld van gerecycled plastic zwerfafval). Kunst als Trojan Horse. http://www.stichtingklean.nl of http://petersmith.nl/

 18. 22 mei 2019: Bijeenkomst energietransitie NK, Jan, Greetje en Tinka: Na een introductie van wethouders Antoinette Ingwersen en raadslid Berry Dors volgt een interactieve presentatie en daarna worden de aanwezigen door de avondvoorzitter Marcel Jongmans (Volq) naar de door hun gekozen 2 workshops gestuurd. De keuze was een workshop
  1. “ Onze gemeente vol met windturbines en zonneparken of… zijn er alternatieven?”;
  2. “Mijn (huur-)huis verduurzamen, hoe doe ik dat?”
  3. “Klimaatproblemen? De klimaatmillenials fixen het!
  Na een korte terugkoppeling werd de bijeenkomst om 21.45 gesloten. Ook te lezen in Nieuwkoop Nieuws 6 mei jl. en Alphens Nieuwsblad 14 mei jl.

Bijeenkomsten april 2019:                                                                                                                              
 1. Bestuursvergadering 1 april 2019.
 2. Gesprek jaarplanning gemeente Nieuwkoop 11 april 2019, Jan, Lia en Greetje.
 3. Tafelgesprek Omgevingsvisie met Volq/gemeente Nieuwkoop 15 april 2019, Jan en Greetje.
  https://www.nieuwkoop.nl/omgevingsvisie/nieuws_45662/item/waarom-een-omgevingsvisie_300136.html

Bijeenkomsten maart 2019:                                                                                                                     

 1. Bestuursvergadering 4 maart 2019.
 2. Klimaatlezing 12 maart 2019, zie Handout onder “Documenten/Algemeen.
 3. Kick-off Groot Onderhoud N231 (Klankbordgroep) bij Provincie en KWS over afsluiting 3 weken vanaf 24 juli 2019: Greetje en Derk Jan.
  --> zie informatie over de werkzaamheden onder 'documenten V&M'

Bijeenkomsten februari 2019:

 1. Bestuursvergadering 4 februari 2019.
 2. Werkgroepvergadering MV 11 februari 2019.
 3. Raadsdebat hervaststelling bestemmingsplan IKC/Sporthal 14 februari 2019, zie website > Bestuur > Algemeen


De gemeente moest van de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe IKC/sporthalcomplex aanpassen. O.a. omdat de gemeente zich niet goed aan de Wet RO had gehouden en een aantal onderzoeken voor vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2018 al had moeten doen. De gemeente denkt nu de zaak voldoende "gerepareerd" te hebben. De behandeling was op 14 februari in de raad. Vanuit de Dorpsraad hadden wij een email aan de raadsleden gestuurd om in de toelichting op het raadsvoorstel, waarin het proces tot nu toe wordt geschetst,  B en W een onjuistheid te laten verwijderen. In dat stuk wordt namelijk vermeld: dat tussen vaststelling in februari 2018 en heden over dit bestemmingsplan OVERLEG heeft plaatsgevonden met (o.a) Dorpsraad Het Vosje. Dat is niet het geval geweest. En omdat dit ons al meermaals is overkomen in stukken van de gemeente, hebben we er nu (weer) een punt van gemaakt. De Dorpsraad heeft net als alle dorpsinwoners een uitnodiging gehad voor inloopbijeenkomsten. Die bijeenkomsten hadden een puur informatief karakter, er was geen plenaire discussie en er werd ook geen verslag gemaakt. Wij vinden dat het college van B en W de raadsleden zo onjuist informeert over de  participatie. Er was 1 partij die Wethouder Wolters daarop aansprak, daarop bevestigde ze dat de Dorpsraad uitsluitend voor de inloopbijeenkomsten was uitgenodigd. Het raadslid liet het daarbij.


Door de gemeente werd op navraag bevestigd dat 22 leerkrachten van het IKC in verband met de krappe ruimte op de locatie IKC/Sporthal moeten parkeren op het parkeerterrein aan de Argonnestraat bij TAVV. De plankaart van het gerepareerde bestemmingsplan moet nog aangepast worden omdat men vergeten was rekening te houden met de bochtstralen van noodvoertuigen op de hoek met de Westkanaalweg. Vraagtekens bij raadsleden over de verkeersveiligheid straks op de Westkanaalweg werden doorgeschoven naar het Openbare Ruimte ontwerp dat dat moet oplossen. Er werden al vangrails aan de kanaalzijde gesuggereerd.  De vaststelling van het bestemmingsplan zal op 7 maart zeer waarschijnlijk een "hamerstuk" zijn in de raadsvergadering. Daarna zal de Raad van State weer aan zet zijn.

Marja de Wit
21 februari 2019    
    
4. Werkgroep AED 19 februari 2019, zie werkgroep MV             

5. Werkgroepvergadering NRM 21 februari 2019


Bijeenkomsten januari 2019:

 1. Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2019, gemeentehuis Nieuwveen (Marja/Greetje/Jan/Thea/Lia).
 2. Informatiebijeenkomst ondernemers Ter Aar, 3 januari 2019 (Marja/Greetje):
  De bijdrage van de Dorpsraad is te vinden op onze website onder bestuur > algemeen > Inbreng Dorpsraad het Vosje in bijeenkomst Ondernemers Dorpscentrum. De hand-out van de ondernemers is te vinden op onze website onder documenten > algemeen.
 3. Bestuursvergadering 7 januari 2019.
 4. Werkgroepvergadering NRM, 10 januari 2019.
 5. Presentatie bijeenkomst spoedzorg NK 10 januari 2019. Voor presentatie zie link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwkoop/f15b7586-ca71-49fa-8757-cf0d5ebba410
 6. Presentatie B&W 15 januari 2019, Zevenhovenseweg fietspad. De presentatie is te vinden op onze website onder documenten V&M.


Een artikel in het AD:

JOEP DERKSEN

De kans dat er ooit nog een vrij liggend fietspad komt langs de Zevenhovenseweg is minimaal. Dat is duidelijk geworden uit een presentatie van Corrie Bos, projectleider Wegen van de Antea Group. Over de aanleg van het vrijliggende fietspad wordt al tien jaar gesproken. Er ligt ook 3 miljoen euro voor het project klaar, maar zo eenvoudig blijkt dat niet te zijn. De grondeigenaren willen geen stukje van hun bezit kwijt. Omwonenden vrezen dat auto's harder gaan rijden, als fietsers van de weg worden gehaald. Bovendien is de gemiddelde snelheid van het verkeer al gedaald naar 58 km per uur, sinds de chicanes vervangen zijn voor verkeersdrempels. De cijfers tonen aan dat er vrijwel geen ongelukken zijn gebeurd op de Zevenhovenseweg.Adviesbureau Antea heeft twee alternatieven bedacht: de Zevenhovenseweg kan een 'fietsstraat' worden, waarbij de maximumsnelheid voor auto's omlaag gaat. Of de Zevenhovenseweg krijgt maar één rijbaan voor autoverkeer, met iedere 300 meter een passeerhaven. Bos: "De gemeente heeft gezegd dat beide varianten niet wenselijk zijn."Bewoner Emile Kuilboer van de Zevenhovenseweg pleit voor de aanleg van het fietspad. "Die weg wordt almaar drukker, zeker als er straks nog een supermarkt bijkomt in Ter Aar. Ze rijden me nu al de veters uit de schoenen."Wethouder Antoinette Ingwersen laat onderzoeken of er nog twee extra drempels aangelegd kunnen worden.

AD 17-01-2018

7. Besluitvormende raadvergadering 17 januari 2019, extra over Ontwikkelingen centrum Ter Aar. (Marja/Lia/Jan). Op de website onder Bestuur > Algemeen
8. Inloop IKC 21 januari 2019. (Marja/Lia). Op de website onder Bestuur > Algemeen.

20190121 194148

9. Oriënterende bijeenkomst gemeenteraad 24 januari 2019, Zwaar- en landbouwverkeer. (Jan en Derk Jan) impressie van Jan onder documenten > V&M.
10. Presentatie B&W Woondossier 24 januari 2019. Beleid wonen en doelgroepen gemeente Nieuwkoop 2020-2029 (Marja), zie verslag Presentatie aan de raad en anderen, door Marja op de website onder documenten > WWRO.

foto

Bezochte bijeenkomsten/bijeenkomsten december 2018:

  1. Infoavond herinrichting Kerkweg, De Vlinder, 6 december 2018, Ruud, Derk Jan en Jan.
  2. Luchtvaartdag Amsterdam, 8 december 2018. Ruud.
  3. 17 december 2018, gesprek wethouder Ingwersen over scenario's Vomarlocatie, Jan, Marja en Greetje.
  4. 18 december 2018, Presentatie B&W over scenario's Vomarlocatie. Jan en Marja.
Bijeenkomsten werkgroepen/projectgroepen half oktober-half november 2018:
  1. NRM-vergadering 25 oktober 1018:
  2. Energietransitie Rijn- en Veenstreek, Boskoop, 6 november 2018, Laura.
  3. Bijeenkomst Werkgroep V&M 21 november 2018: zie reactie op visie Wkw.
Bijeenkomsten werkgroepen/projectgroepen half november- december 2018:
  1. Infoavond herinrichting Kerkweg, De Vlinder, 6 december 2018.
  2. Luchtvaartdag Amsterdam, 8 december 2018.

Bijeenkomsten half september-half oktober 2018:
  1. Inloop Vlinder 4 oktober 2018. Ontwikkelingen Intratuin/Vomar.
  2. Inspreken Jan op extra mr 11 oktober 2018. 
  3. Inloop Dorpshuis 16 oktober 2018, inspreken Krijn.

Bijeenkomsten half mei t/m september 2018:
 • Algemene Leden Vergadering 23 mei 2018.
 • Bestuursvergadering 13 juni 2018.
 • Inloopavond Intratuin 18 juni 2018 (Jan, Lia, Marja en Greetje).
 • Verenigingsavond 19 juni 2018 (Marja.)
 • Gesprek vuurwerkvrije zones burgemeester Buijserd 20 juni 2018 (Marja en Lia).
 • Inloop IKC 9 juli 2018 (Lia, Marja en Jan)
 • Gesprekken met wethouders 28 augustus 2018 (Lia en Marja) en 27 september 2018 (Lia en Greetje
 • 29 augustus 2018 Bestuursvergadering

Bijeenkomsten half april-half mei 2018:
 • Bijeenkomst ontwerp buitenruimte IKC, 16 april 2018 (Jan, Heidi, Lia en Greetje).
 • Bijeenkomst stakeholders van gemeente voor inbreng coalitieakkoord, 17 april 2018 (Thea en Greetje).
 • Braderie 5 mei 2018, Stichting Aardamse Braderie.
 • Afscheid wethouder Pietersen 15 mei 2018. (Jan en Greetje).

Bestuur/Bijeenkomsten half maart 2018-half april 2018:
 • MO-werkgroepvergadering 12 maart 2018.
 • Bestuursvergadering 14 maart 2018.
 • Informatiebijeenkomst Ov-concessie/integratie doelgroepenvervoer 14 maart 2018 (Gé en Tinka).
 • Ontmoeting Arriva, mogelijkheden buurtbus Korteraar, 15 maart 2018 (Ada).
 • Zorgmarkt Langeraar, 17 maart 2018 (Thea ).
 • Opening nieuwe tennisvelden TVTA 6 april 2018 (Greetje).
 • V&M-werkgroepvergadering 14 april 2018.
 • Bestuursvergadering 14 april 2018.

Bijeenkomsten half februari 2018-half maart 2018:
 • Bestuursvergadering 14 februari 2018.
 • Ingebruikname AED 15 februari 2018 (Krijn).
 • Projectgroep Argonnepark 15 februari 2018 . (Projectgroep Argonnepark)
 • RTV-debat ondernemers /duurzaamheid 28 februari 2018.
 • Symposium 5 maart 2018 “Een vlucht naar voren/Geef stilte een stam” (Ruud).
 • Overleg IKC met omwonenden 6 maart 2018 (Projectgroep IKC).
 • RTV-debat Toerisme/dorpsraden 7 maart 2018.
 • Overleg jaarprogramma 2018 NK 12 maart 2018 (Jan, Marja en Greetje).

Bijeenkomsten half januari 2018-half februari 2018:
 • Bestuursvergadering 17 januari 2018.
 • Gast aan tafel bij MR gemeenteraad Nieuwkoop 18 januari 2018 (Marja)
 • Gesprek werkgroep MO 24 januari 2018.
 • Informatiebijeenkomst 25 januari 2018 uitslag verkeersonderzoek vracht- en landbouwverkeer. (Greetje en Derk Jan)
 • Vergadering WWRO 29 januari 2018.
 • Bewonersbijeenkomst Argonnepark 1 februari 2018. (Krijn).
 • Opening milieustraat Nieuwveen 8 februari 2018 (Krijn en Jan),

Bijeenkomsten half december 2017- half januari 2018:
  • Bestuursvergadering 13 december 2017.
  • Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2018.
  • Gesprek met wethouder Annette Pietersen op 8 januari 2018 over proces IKC:

Bijeenkomsten half november 2017 - half december 2017:
  • Natuurlijke speeltuinen Argonnepark  (Krijn, Jan) 23 november 2017.
  • Evaluatiegesprek Argonneparkpaden (Krijn, Anita (MO) 29 november 2017.
  • Gesprek met St. Aardamse Braderie (Jan, Greetje) 29 november 2017.

Bijeenkomsten/vergaderingen Dorpsraad Het Vosje half september-half november 2017.

 • l Bestuursvergadering 13 september 2017.
 • l Overleg IKC ontwerpbestemmingsplan 14 september 2017 (> projectgroep IKC).
 • l Inloop Nieuwvveen ontwerpbestemmingsplan 19 september 2017.
 • l Werkgroep MO 25 september 2017.
 • l Klankbordgroep zwaar verkeer (regio) (>Derk Jan), 26 september 2017.
 • l Werkgroep NRM 4 oktober 2017.
 • l Vragenuurtje Aardamsweg De Vlinder, 4 oktober 2017 (geen uitn.).
 • l Bewonersplatform Langetermijn Luchtvaart 16 oktober 2017. Nieuw Vennep. (> ArjanK+GGB).
 • l Dorpsradenoverleg 18 oktober 2017. (> Krijn+GGB).
 • l HVW-overleg 24 oktober 2017 (> Thea+Krijn).
 • l Bloembollen Argonnepark 26 oktober 2017 (> Heidi).
 • l Hoorzitting ontwerpbestemmingsplan 31 oktober 2017 (>Greetje+Gé+Jan).
 • l Stakeholdersbijeenkomst TOM, De Steupel, 8 november 2017 (Greetje+Joke+Gé).
 • l VerkeersstudieI IVIntra iov NK en provincie ZH, stakeholders Wkw N461 en Okw, Aardammwerbrug-Papenbrug  9 november 2017 (Greetje+Derk Jan+Tinka).
 • l HVW-overleg 15 november 2017 (Joke van der Pijl )