• Koeien in de wei
  • Zevenhovenseweg
  • Aardammerbrug
  • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
  • Luchtfoto Ter Aar

Natuur, recreatie en milieu

Onderstaande onderwerpen voor de werkgroep 'Natuur, recreatie en milieu' zijn beschreven in het dorpsplan.

Natuur

Aarkanaal zonsopgangIn de gemeente Nieuwkoop is veel natuur aanwezig. Om fijn te kunnen wonen is het echter ook belangrijk dat er natuur vlakbij huis is. In de toekomst moet er voldoende ruimte beschikbaar blijven voor natuur. In Ter Aar gaat het hier vooral om de groenvoorziening, zoals gemeenteperken, de wegbermen en het Argonnepark.

Voor de bestaande groenvoorziening in de woonwijken kunnen de bewoners worden betrokken bij het onderhoud van het groen in hun woonwijk. Een eigen initiatief of idee van de bewoners kan verder worden uitgewerkt. Samen het groen onderhouden kan de saamhorigheid in de wijk bevorderen.

Wij vinden het van belang dat bij de allereerste plannen voor ontwikkeling van nieuwbouwprojecten de dorpsraad wordt ingeschakeld. Zo gauw er bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd, kan de dorpsraad hierbij aanwezig zijn. De behoeften van de nieuwe bewoners op het gebied van groen en speelvoorzieningen voor kinderen kunnen dan worden geïnventariseerd. Ook kan aan de nieuwe bewoners worden gevraagd om mee te werken aan het groenonderhoud.

Binnen de dorpen Ter Aar/Korteraar moeten voldoende mogelijkheden zijn om te genieten van de natuur. In Ter Aar is het hiervoor wenselijk de toegankelijkheid van het Argonnepark te verbeteren, zodat mensen die gebruik maken van een rollator of rolstoel van het park kunnen genieten.

Recreatie

Wandelen
Er zijn veel korte(re) en lange wandelroutes in onze omgeving. De wandelmogelijkheden moeten meer onder de aandacht worden gebracht, omdat de bewoners hier niet altijd van op de hoogte zijn. Aan deze korte(re) wandelroutes kan aandacht worden besteed in bijvoorbeeld Nieuwkoopnieuws en de Recreatiekrant voor Nieuwkoop en omgeving. De route van het Pelgrimspad gaat over de Hogedijk naar Aarlanderveen. Deze route trekt steeds meer wandelaars. De werkgroep
vindt dat moet worden bekeken hoe onze dorpen aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor deze wandelaars. Er is nu in Korteraar één mogelijkheid om te
overnachten.

Op dit moment wordt Ter Aar West aangelegd. Bekeken moet worden of er een verbinding mogelijk is van het Argonnepark, via Ter Aar West naar de Ringdijk. Op deze manier kan een nieuwe wandelroute en extra natuurlijke groenvoorziening worden gecreëerd.

Fietsen
Ook voor de fietsliefhebber zijn er veel mogelijkheden in de omgeving van Ter Aar en Korteraar. Alle mogelijkheden zijn niet altijd bekend bij de bewoners. Aan de fietsroutes kan aandacht worden besteed in bijvoorbeeld Nieuwkoopnieuws en de Recreatiekrant voor Nieuwkoop en omgeving.

Varen
Het Aarkanaal biedt kansen voor Ter Aar. De werkgroep raadt aan om de mogelijkheid van recreatieve aanlegplaatsen bij de Aardammerbrug te onderzoeken. Deze aanlegplaatsen kunnen extra levendigheid betekenen voor Ter Aar.

Zwemmen
Zwembad De Aarweide vervult in de zomermaanden een belangrijke functie voor veel bewoners van Ter Aar, Korteraar en de andere dorpen van de gemeente Nieuwkoop. Veel vrijwilligers zetten zich in om dit mogelijk te maken. De werkgroep vindt dat het zwembad behouden moet blijven.

Speelmogelijkheden voor kinderen
Speelmogelijkheden voor kinderen tot en met 12 jaar zijn niet in alle wijken in Ter Aar voldoende aanwezig. Bij aanleg van een nieuwe wijk en andere ontwikkelingsprojecten meer ruimte creëren voor speelveldjes. De bestaande speelmogelijkheden in ieder geval behouden.

Uitlaten van honden
In de dorpen zijn de losloopmogelijkheden voor honden beperkt. Wettelijk is vastgelegd dat dit niet mag in de bebouwde kom. In gebieden waar koeien loslopen of waar overpad is bij boeren is dit ook niet toegestaan vanwege verstoring van vee en in verband met besmetting door de Neospora bacterie via hondenpoep. Door deze beperkingen vallen veel mogelijkheden in de Ter Aar/Korteraar af. Er moet duidelijker worden aangegeven waar hondenuitlaatplaatsen zijn en waar de bijbehorende voorzieningen (afvalbakken voor wegwerpen poepzakjes) zijn. Door het plaatsen van informatieborden wordt duidelijk gemaakt waar de honden wel en niet uitgelaten kunnen worden. Op deze borden wordt ook informatie opgenomen over bijvoorbeeld de Neospora bacterie.

Milieu

Stankoverlast
Koe op dijkjeWonen in Ter Aar/Korteraar betekent wonen in een landelijke omgeving. In onze dorpen wonen en werken nog veel agrariërs. Wonen en werken gaan samen in onze landelijke omgeving. Dit betekent wel dat er soms stankoverlast kan worden ervaren. Klachten over stankoverlast kunnen niet door de werkgroep/dorpsraad worden opgelost. Er zijn strenge wettelijke regels waar de boeren zich aan moeten houden. Die kunnen door de dorpsraad niet worden veranderd. Wel kan wederzijds begrip veel irritatie wegnemen. Door het organiseren van een bijeenkomst waar bewoners en agrariërs elkaar ontmoeten, kan wederzijds begrip wel toenemen.

Geluidsoverlast vliegtuigen
Schiphol is vlakbij. Afhankelijk van de windrichting betekent dit meer of minder overlast van overvliegende vliegtuigen. Door onderhoud van een landingsbaan kan de hinder tijdelijk toenemen. De werkgroep/dorpsraad kan de overlast niet beperken. Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol 9 het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties.

De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Deze twee organen hebben elk een eigen taak en werkprogramma. Het College van Advies is vooral bedoeld voor onderhandeling en advies over de strategische kaders. In het Regioforum gaat het om de dialoog over de lopende zaken voor wat betreft de operatie van de luchthaven (o.a. hinderbeperking) en de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor brede consultatie van kennis en ideeën in de omgeving. Dit zal gebeuren via verschillende vormen van overleg: (kennis)bijeenkomsten, workshops, werkbezoeken en online discussies. Namens de gemeente Nieuwkoop heeft wethouder Guus Elkhuizen zitting in het Regioforum.

De vertegenwoordiging van de bewoners uit de omgeving van Schiphol vindt plaats via vijf geografisch afgebakende gebieden, de zogenaamde clusters. Deze clusters zijn gerelateerd aan de banen van Schiphol. Ter Aar en Korteraar vallen in het cluster Aalsmeerderbaan. De clusters vaardigen in totaal tien clustervertegenwoordigers af die deelnemen aan het overleg. Deze clustervertegenwoordigers zijn gekozen door de bewonersorganisaties die zich in de clusters hebben aangemeld. De dorpsraad ‘Rondom de Plassen’ van Langeraar en Papenveer is actief in het cluster Aalsmeerderbaan.