• Koeien in de wei
 • Zevenhovenseweg
 • Aardammerbrug
 • Oude kaart Ter Aar en Korteraar
 • Luchtfoto Ter Aar

Verkeer en mobiliteit

Onderstaande onderwerpen zijn beschreven in het dorpsplan.

Vanuit de visie ‘verbinding tussen mensen’, waarbij het gaat om de leefbaarheid met elkaar te verbeteren, zet de werkgroep verkeer en mobiliteit zich in voor het behoud van het dorpse karakter waarbij het verkeer duurzamer en veiliger wordt, doorgaand ‘sluipverkeer’ zoveel mogelijk geweerd wordt en de bereikbaarheid en mobiliteit op een goed peil blijft. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar het Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest van 20 augustus 2014 en de Notitie Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015. Het verkeersveiligheidsplan is opgesteld in opdracht van de gemeente Nieuwkoop met behulp van het projectteam van de gemeente, Movares en de klankbordgroep Ter Aar Zuid West.

 

Korteraar ZevenhovensewegDe zorgen op gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit betreffen o.a.:

Onze ambitie is dat de aanpak van problematiek boven het minimale uitstijgt.

 

Parkeren

De enquête-uitslag geeft aan dat er klachten zijn over het parkeren. De destijds voor de bouw van verschillende woonwijken gehanteerde parkeernorm past niet meer bij het autobezit van de huidige tijd en er zijn meer bredere en grotere auto’s. Parkeerplaatsen en/of opstelplaatsen zijn ‘verdwenen’ door een andere inrichting. Per wijk of een ‘herkenbaar’ onderdeel van een wijk zal gekeken moeten worden naar het aantal parkeerplaatsen, onveilige situaties, onduidelijkheden en (geparkeerde) vrachtwagens. Goede en voldoende parkeergelegenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid, vooral van die van de kwetsbare verkeersdeelnemers. De werkgroep wil de urgentie per wijk, of onderdeel van een wijk met de gemeente bespreken en zo prioriteiten aangeven die een plaats krijgen in het uitvoeringsschema van het Beheerplan wegen 2012-2015, zeker bij geplande wegwerkzaamheden of herinrichting wil de werkgroep in de toekomst in een vroeg stadium meedenken over de inrichting om er zo voor te kunnen waken dat er zoveel mogelijk parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Per wijk of onderdeel van een wijk zal een kleine werkgroep geformeerd worden om betrokken te worden bij een ‘parkeerplan’.

 

Weginrichting

Er zijn bewoners die zich onveilig voelen op bepaalde wegen en paden in onze gemeente. De weginrichting voldoet daar vaak niet meer aan de huidige norm, gebruik en belasting. Er wordt door relatief veel ‘sluipverkeer’ gebruik gemaakt van de (doorgaande) wegen in onze dorpen. Op de lintwegen, Aardamseweg en Kerkweg, zijn alle uitbreidingen aangesloten. Ontsluiting bij calamiteiten is minimaal tot onvoldoende geregeld. De snelheid, de onoverzichtelijke situaties, de te veel geparkeerde auto’s en weinig handhaving doen de veiligheid geen goed. De inrichting van de Aardammerbrug brengt onveilige situaties met zich mee voor de fietsers, hier dient een oplossing voor gezocht te worden. Op basis van de wegcategorisering (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) kan een uitvoerings- /verbeterplan worden gemaakt.

 

Nieuwe projecten

Bij het plannen en uitvoeren van projecten is het van belang om vroegtijdig betrokken te zijn, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor de oplossingsrichting van de verkeersstromen.

 

Diversen

De werkgroep wil knelpuntenavonden organiseren per probleemgebied over eventuele diverse verkeersklachten, conform de avonden die georganiseerd waren voor de knelpunten in het gebied van Ter Aar Zuid West. Daarbij kan beleid worden opgevraagd bij de gemeente en aan de gemeente gevraagd worden om een voorstel te doen. Betrokken partijen zijn dan medestanders.

Om de duurzaamheid van het verkeer te vergroten zal het verkeer dat geen gebruikt maakt van fossiele brandstoffen gestimuleerd moeten worden. Hierbij kunnen we denken aan ontwikkeling van oplaadpunten, niet door middel van een aparte oplaadpaal, maar als een flexibele unit in een lantaarnpaal. De dorpsraad zal hiertoe voorstellen opstellen.

 

Beschikbare gegevens – Communicatie

De werkgroep pleit om tijdig geïnformeerd te worden door de gemeente over projecten en plannen. Een communicatieplan van een project zou in een vroeg stadium ontvangen moeten worden. De verwachtingen moeten teruggekoppeld worden door de desbetreffende procesmanager, waarbij zijn taak vastligt in de spelregels, opgenomen in het voorstel.

 

Openbaar vervoer

Om de verkeersdruk te verminderen is goed openbaar vervoer nodig. Ook de bereikbaarheid op niet-werkdagen en in de nacht kan beter. Om de kwalificatie duurzaam waar te maken met betrekking tot verkeer, zullen we zorg moeten dragen voor goede openbaar vervoeraansluitingen naar de belangrijkste bestemmingen: treinstations Alpen aan den Rijn en Leiden, de ziekenhuizen in Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Leiden, winkels in Alphen aan den Rijn en Leiden, en de luchthaven Schiphol.

 

Aandachtspunten vanuit inwoners

Lijst met belangrijkste door de inwoners genoemde wensen op het gebied van verkeer en mobiliteit:

 1. Aardamseweg. Er is een reeks aan verbeterpunten mogelijk. De weg is nu te druk, te veel zwaar verkeer, gevaarlijk, obstakels zijn vervelend en gevaarlijk, kruisingen met andere wegen zijn gevaarlijk, situatie bij de brug over het kanaal is onveilig.
 2. Westkanaalweg. O.a. een apart fietspad en eventueel een stoep.
 3. Zwanenlaan. Hoe de verkeersdoorstroming te verbeteren? Zeker met de komst van de nieuwe wijk Ter Aar West wat extra verkeer zal opleveren. Tegelijkertijd moeten de bestaande bewoners wel voldoende parkeergelegenheid houden.
 4. Vosholstraat. Verkeersdoorstroming verbeteren. Er is een parkeerprobleem.
 5. Kerkweg. Obstakels in de weg liever weghalen. De dorpsraad zal onderzoeken welke snelheidsbeperkende maatregelen het beste daarvoor in de plaats kunnen komen.
 6. Parkeerproblemen in diverse woonwijken.
 7. Verkeersveiligheid verhogen, zeker ook voor fietsers.